Pravidlá čerpania benefitov

Ako požiadam o preplatenie benefitu?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, ktorý je súčasťou Peňaženky zdravia, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu. Môžete tak urobiť buď v mobilnej aplikácii, alebo v ePobočke. Žiadosť je možné podať až do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti.

V Peňaženke zdravia MINI platí, že je žiadosť možné podať za výkony absolvované od 1.5.2021. 

Podmienky čerpania benefitov pre Peňaženku zdravia MINI aj Peňaženku zdravia MAXI

Benefity môžete čerpať ak:

 • sa pravidelne podrobujete preventívnym prehliadkam a povinnému očkovaniu,
 • nemáte nedoplatky na zdravotnom poistení alebo nepokryté obdobia poistného vzťahu,
 • v čase poskytnutia a úhrady zdravotnej starostlivosti, za ktorú si podávate žiadosť, ste boli poistencom VšZP a mali ste nárok na finančný príspevok,
 • zdravotná starostlivosť bola vykonaná v SR u poskytovateľa, s ktorým má VšZP zmluvu na Slovensku. V prípade benefitu Preventívna športová prehliadka, akceptujeme len vyšetrenie v akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva.

TIP: Absolvované povinné preventívne prehliadky s dátumom poslednej návštevy si môžete pohodlne skontrolovať v mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke, rovnako, ako aj prípadné nedoplatky alebo nepokryté obdobia poistného.

Povinné preventívne prehliadky

 • Žena musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane) a gynekológa (od 18 do 70 roku veku - vrátane).
 • Muž musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane), a ak má 50 - 70 rokov, tak aj prehliadku u urológa.
 • Dieťa musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Preventívna prehliadka u zubára je odporúčaná, ale nie je povinná.

Ak ste preventívnu prehliadku absolvovali u nezmluvného lekára, je možné, že nebude zaevidovaná v prehľade Peňaženky zdravia. V takom prípade je potrebné doložiť doklad o jej absolvovaní. Kópiu dokladu je možné vyžiadať od lekára aj spätne.

Novinka: Predlžujeme termín absolvovania preventívnych prehliadok

Chýbajúce preventívne prehliadky alebo aj iné podmienky v zmysle Všeobecných podmienok k Peňaženke zdravia môžu poistenci splniť až do 30.11.2021 pre všetky žiadosti podané od 1.1.2021 do 30.6.2021.

TIP: Absolvujte chýbajúce preventívne prehliadky, doklady o ich absolvovaní nahrajte do žiadosti alebo nám ich doručte a my Vám žiadosť dodatočne schválime. Doklady o absolvovaní preventívnych prehliadok u zmluvného aj nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžete zaslať mailom na: infolinka@vszp.sk alebo ich, prosím, doručte do ktorejkoľvek našej pobočky – osobne či poštou.

Žiadosť o preplatenie

Poistenec má nárok na vyplatenie benefitu aj keď už v čase úhrady nie je poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

K žiadosti je potrebné uviesť a priložiť nasledujúce podklady:

 • názov, o aký benefit žiadate,
 • IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nájdete na doklade o úhrade),
 • sumu, ktorú ste zaplatili,
 • sumu, ktorú žiadate (ak je iná ako na bločku),
 • doklad o zaplatení.

Neprehliadnite: Žiadosť v Peňaženke zdravia MAXI podáva za všetkých členov správca skupiny. Ak ste členom skupiny, oznámte správcovi, že máte záujem o preplatenie benefitu, a pripravte mu vyššie uvedené potvrdenia.

Kedy uhrádzame zdravotné benefity?

Príspevky na zdravotné benefity uhrádzame priebežne počas roka, ak sú splnené všetky podmienky pre úhradu.
Žiadosti podané do 30. júna budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 30.novembra daného roka najneskôr do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Žiadosti podané do 31. decembra budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 30.marcu nasledujúceho kalendárneho roka najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.