Pravidlá čerpania benefitov

Ako požiadam o preplatenie benefitu?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, ktorý je súčasťou Peňaženky zdravia, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu. Môžete tak urobiť buď v mobilnej aplikácii, alebo v ePobočke. Žiadosť je možné podať až do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti. 

Podmienky čerpania benefitov pre Peňaženku zdravia MINI aj Peňaženku zdravia MAXI

Benefity môžete čerpať ak:

 • sa pravidelne podrobujete preventívnym prehliadkam,
 • nemáte nedoplatky na zdravotnom poistení alebo nepokryté obdobia poistného vzťahu,
 • v čase poskytnutia a úhrady zdravotnej starostlivosti, za ktorú si podávate žiadosť, ste boli poistencom VšZP a mali ste nárok na finančný príspevok,
 • zdravotná starostlivosť bola vykonaná v SR u poskytovateľa, s ktorým má VšZP zmluvu na Slovensku. V prípade benefitu Preventívna športová prehliadka, akceptujeme len vyšetrenie vo vybraných pracoviskách telovýchovného lekárstva, ktoré sú zverejnené na stránke konkrétneho benefitu v Peňaženke zdravia MINI alebo Peňaženke zdravia MAXI.

 TIP: Absolvované povinné preventívne prehliadky s dátumom poslednej návštevy si môžete pohodlne skontrolovať v mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke, rovnako, ako aj prípadné nedoplatky alebo nepokryté obdobia poistného. 

Povinné preventívne prehliadky

 • Žena musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane) a gynekológa (od 18 do 70 roku veku - vrátane).
 • Muž musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane), a ak má 50 - 70 rokov vrátane, tak aj prehliadku u urológa.
 • Dieťa musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak ste preventívnu prehliadku absolvovali u nezmluvného lekára, je možné, že nebude zaevidovaná v prehľade Peňaženky zdravia. V takom prípade je potrebné doložiť doklad o jej absolvovaní. Kópiu dokladu je možné vyžiadať od lekára aj spätne.

Termín pre absolvovanie preventívnych prehliadok

Chýbajúce preventívne prehliadky, alebo aj iné podmienky, ktoré je nutné splniť na to, aby ste mohli čerpať bonus z Peňaženky zdravia, môžu poistenci splniť v prípade žiadostí podaných v druhom polroku 2023 najneskôr do 31. marca 2024.

V prípade žiadostí podaných v prvom polroku 2024 majú poistenci čas na splnenie preventívnych prehliadok, resp. iných podmienok benefitného produktu Peňaženka zdravia najneskôr do 30. septembra 2024.

TIP: Absolvujte chýbajúce preventívne prehliadky a pre urýchlenie spracovania Vašich žiadostí môžete nahrať doklad o ich absolvovaní do Vašich rozpracovaných žiadosti.

Žiadosť o preplatenie

Poistenec má nárok na vyplatenie benefitu, aj keď už v čase úhrady nie je poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

K žiadosti je potrebné uviesť a priložiť nasledujúce podklady:

 • názov, o aký benefit žiadate,
 • IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nájdete na doklade o úhrade),
 • sumu, ktorú ste zaplatili,
 • sumu, ktorú žiadate (ak je iná ako na bločku),
 • doklad o zaplatení.

Neprehliadnite: Žiadosť v Peňaženke zdravia MAXI podáva za všetkých členov správca skupiny. Ak ste členom skupiny, oznámte správcovi, že máte záujem o preplatenie benefitu a pripravte mu vyššie uvedené potvrdenia.

Kedy uhrádzame zdravotné benefity?

Príspevky na zdravotné benefity uhrádzame priebežne počas roka, ak sú splnené všetky podmienky pre úhradu.

Žiadosti podané od 1.júla 2023 do 31.decembra 2023 budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 31.marcu 2024 najneskôr do 30. apríla 2024.
Žiadosti podané od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 30. septembru 2024 najneskôr do 31. októbra 2024.
Žiadosti podané od 1.júla 2024 do 31.decembra 2024 budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 31.marcu 2025 najneskôr do 30. apríla 2025.