Pravidlá čerpania benefitov

Ako požiadam o preplatenie benefitu?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, ktorý je súčasťou Peňaženky zdravia, je potrebné podať žiadosť o čerpanie benefitu. Môžete tak urobiť buď v mobilnej aplikácii, alebo v ePobočke.

Novinka: Predlžujeme termín podania žiadosti o benefit.

Žiadosť je možné teraz podať až do 60 dní od úhrady a absolvovania zdravotnej starostlivosti.

Pre čerpanie benefitov z Peňaženky zdravia MAXI platí, že pre vyšetrenia absolvované od januára do apríla 2021 stačí podať žiadosť do 30. 6. 2021. V Peňaženke zdravia MINI platí, že je žiadosť možné podať za výkony absolvované od 1.5.2021.

Podmienky čerpania benefitov pre Peňaženku zdravia MINI aj Peňaženku zdravia MAXI

Benefity môžete čerpať ak:

 • sa pravidelne podrobujete preventívnym prehliadkam a povinnému očkovaniu,
 • nemáte nedoplatky na zdravotnom poistení alebo nepokryté obdobia poistného vzťahu,
 • v čase poskytnutia a úhrady zdravotnej starostlivosti, za ktorú si podávate žiadosť, ste boli poistencom VšZP a mali ste nárok na finančný príspevok,
 • zdravotná starostlivosť bola vykonaná v SR u poskytovateľa, s ktorým má VšZP zmluvu na Slovensku. V prípade benefitu Preventívna športová prehliadka, akceptujeme len vyšetrenie v akreditovanom pracovisku telovýchovného lekárstva.

TIP: Absolvované povinné preventívne prehliadky s dátumom poslednej návštevy si môžete pohodlne skontrolovať v mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke, rovnako, ako aj prípadné nedoplatky alebo nepokryté obdobia poistného.

Povinné preventívne prehliadky

 • Žena musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov) a gynekológa (od 18 do 70 rokov).
 • Muž musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov), a ak má 50 - 70 rokov, tak aj prehliadku u urológa.
 • Dieťa musí absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Preventívna prehliadka u zubára je odporúčaná, ale nie je povinná.

Ak ste preventívnu prehliadku absolvovali u nezmluvného lekára, je možné, že nebude zaevidovaná v prehľade Peňaženky zdravia. V takom prípade je potrebné doložiť doklad o jej absolvovaní. Kópiu dokladu je možné vyžiadať od lekára aj spätne.

Žiadosť o preplatenie

Poistenec má nárok na vyplatenie benefitu aj keď už v čase úhrady nie je poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

K žiadosti je potrebné uviesť a priložiť nasledujúce podklady:

 • názov, o aký benefit žiadate,
 • IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nájdete na doklade o úhrade),
 • sumu, ktorú ste zaplatili,
 • sumu, ktorú žiadate (ak je iná ako na bločku),
 • doklad o zaplatení.

Neprehliadnite: Žiadosť v Peňaženke zdravia MAXI podáva za všetkých členov správca skupiny. Ak ste členom skupiny, oznámte správcovi, že máte záujem o preplatenie benefitu, a pripravte mu vyššie uvedené potvrdenia.

Kedy uhrádzame zdravotné benefity?

Príspevky na zdravotné benefity vyplácame priebežne počas roka.
Žiadosti podané do 30. júna uhradíme (alebo finálne zamietneme) najneskôr do 30. októbra.
Žiadosti podané do 31. decembra uhradíme (alebo finálne zamietneme) najneskôr do 30. apríla.