Čerpanie benefitu

Späť

Ako podať žiadosť na čerpanie benefitu a na čo mám nárok.

1. Ako požiadam o čerpanie benefitov?

Po absolvovaní a uhradení výkonu, uhradení zdravotníckej pomôcky, lieku a dietetickej potraviny, ktoré sú súčasťou benefitného produktu Peňaženka zdravia MAXI, člen skupiny požiada správcu, aby do 60 dní od úhrady zdravotnej starostlivosti podal v mobilnej aplikácii alebo ePobočke žiadosť o čerpanie benefitu.

2. Som správca, musím podať žiadosť o finančný príspevok za každého člena individuálne?

Áno, správca musí podať žiadosť o finančný príspevok individuálne za každého člena a individuálne za každý jeden benefit na toho člena (napríklad na člena č. 2 musí správca podať separátne žiadosť o benefit na oči a separátne žiadosť o benefit na lieky).

3. Je nejaký čas, dokedy musím žiadosť podať?

Na podanie žiadosti má správca 60 dní odo dňa, keď člen skupiny uhradil zdravotnú starostlivosť, na ktorú chce príspevok žiadať.

4. Čo potrebujem k podaniu žiadosti? Kde a ako mám žiadosť vyplniť?

V mobilnej aplikácii alebo v ePobočke správca podáva žiadosti za všetkých členov skupiny. Dajte správcovi vašej skupiny všetky potrebné informácie (o aký benefit žiadate; IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z dokladu o úhrade; sumu, ktorú ste zaplatili; sumu, ktorú žiadate v príspevku, ak je iná ako suma na bločku, a nezabudnite mu dať doklad o zaplatení).

Odporúčame si v mobilnej aplikácii v záložke Moja prevencia alebo v ePobočke skontrolovať, či máte absolvované potrebné preventívne prehliadky. Ak vám tam preventívna prehliadka chýba a absolvovali ste ju napríklad u nezmluvného lekára, pohľadajte doma doklad o jej absolvovaní.

Správca vyberie člena, na ktorého chce benefit žiadať, a vyberie druh benefitu (napríklad preplatenie športovej prehliadky). Zobrazia sa mu konkrétne benefity zvoleného druhu, správca vyberie konkrétny druh benefitu a doplní IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, kde bol výkon absolvovaný, vypíše dátum a sumu, ktorú člen alebo jeho zákonný zástupca uhradil, a priloží sken alebo odfotený doklad o úhrade, ktorý by mal obsahovať QR kód. V prípade, že suma, ktorú chce žiadať, je nižšia ako úhrada u poskytovateľa, vyplní aj nepovinné políčko požadovaná suma na preplatenie. V prípade, že člen absolvoval napríklad preventívnu prehliadku u všeobecného lekára u nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí v rámci EÚ (v prípade ak tu v čase prevencie nebol poistený), priloží si sám po zaslaní notifikácie o nesplnení PP do jednotlivých žiadostí aj doklad o jej absolvovaní.

5. Sú nejaké obmedzenia pri podávaní prílohy k žiadosti?

K žiadosti je potrebné priložiť povinnú prílohu dokladujúcu úhradu benefitu poistencom, ktorá nesmie byť väčšia ako 5 MB, a akceptované formáty sú: jpg, jpeg, jpe, png. 

6. Prečo si nemôžem podať žiadosť sám?

Peňaženka zdravia MAXI je skupinový benefitný produkt, a preto má každá skupina správcu, ktorý sa stará o jej správne fungovanie. Správca má na základe súhlasu členov prehľad o príspevkoch, na ktoré majú členovia nárok, a o ich podaných žiadostiach. Je preto zodpovedný za podávanie žiadostí za jednotlivých členov. Z dôvodu ochrany súkromia a udržania prehľadu o žiadostiach preto nemôžu jednotliví členovia žiadosti podávať samostatne.

7. Ako zistím, kto je zmluvný lekár?

8. Môžem si dať preplatiť bloček aj od súkromného lekára alebo zariadenia?

Všetky výkony musia byť absolvované u zmluvného lekára. Výnimkou je športová prehliadka, ktorú stačí absolvovať na vybranom pracovisku.

Zoznam zmluvných lekárov a poskytovateľov

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-mini/preventivne-sportove-prehliadky

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/preventivne-sportove-prehliadky

Zoznam zmluvných poskytovateľov pre benefit laserová operácia očí nájdete na intranete:

https://prihlaska.vszp.sk/penazenka-zdravia/penazenka-zdravia-maxi/laserova-operacia-oci

9. Som správcom skupiny. Ako si pozriem, kto a koľko si už na príspevky vyčerpal?

V mobilnej aplikácii, ako aj v ePobočke v záložke Peňaženka zdravia správca uvidí zoznam žiadostí za každého člena aj so žiadanými a uhradenými sumami a uvidí aj, akú sumu má jeho skupina ešte k dispozícii.

10. Kde uvidím, koľko si dali preplatiť iní členovia skupiny?

Čerpanie príspevkov na jednotlivých členov vidí iba správca. Ako člen skupiny máte v súlade s ochranou údajov prístup iba k svojim údajom o čerpaní benefitov a sume, ktorú ešte môžete čerpať.

11. Musím mať absolvované všetky preventívne prehliadky?

Podmienkou čerpania akéhokoľvek benefitu je, že poistenec má absolvované preventívne prehliadky, na ktoré má zo zákona nárok. Táto podmienka nie je samoúčelná, VšZP záleží na tom, aby poistenci prežili čo najviac rokov v zdraví.

To znamená:

Žena musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane) a gynekológa (do 70 rokov veku - vrátane).

Muž musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára  pre dospelých (do 75 rokov veku - vrátane), a ak má (50 – 70 rokov – vrátane), aj preventívnu prehliadku u urológa.

Dieťa musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára pre deti a dorast.

12. Som správca skupiny a podávam žiadosť za člena. Musíme mať všetci absolvované preventívne prehliadky, aby mal člen nárok na preplatenie benefitu?

Nie. Ostatní členovia skupiny nemusia mať absolvované preventívne prehliadky. Tie musí mať absolvované člen, za ktorého podávate žiadosť.

13. Čo ak mám absolvovanú preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára?

Ak máte preventívnu prehliadku u nezmluvného lekára, priložte po zaslaní notifikácie doručenej z VšZP do žiadosti o úhradu benefitu aj vaše potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky. Potvrdenie nám tiež môžete zaslať cez kontaktný formulár, poštou do ktorejkoľvek pobočky alebo doručiť osobne. Každý člen si potvrdenie musí vložiť sám, správca túto možnosť má iba za seba, prípadne za svoje deti do 18 rokov.

14. Musia mať všetci v našej skupine preventívne prehliadky?

VšZP dbá na prevenciu a všetci poistenci by mali mať absolvované preventívne prehliadky, na ktoré majú nárok. To, že niektorí členovia sa preventívnym prehliadkam pravidelne nepodrobujú, však neobmedzí čerpanie benefitov pre tých, ktorí sa o svoje zdravie starajú. Aj člen, ktorý neabsolvuje preventívne prehliadky, môže poskytnúť iným členom polovicu svojho finančného príspevku, teda 50 €.

15. Máme v skupine dlžníka. Čo máme robiť?

Ak nemá člen v momente čerpania benefitu alebo úhrady finančného príspevku nárok na plnú zdravotnú starostlivosť z dôvodu, že je dlžníkom, tak dôjde k ukončeniu jeho žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bez úhrady. Ak však dlžník splatí svoj dlh alebo si dohodne s VšZP splátkový kalendár (alebo splní inú podmienku v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), nie je osobou s nárokom len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a môže čerpať finančný príspevok. Na čerpanie ostatných členov skupiny ani na poskytnutie polovice svojho finančného príspevku iným členom (50 €) evidencia v zozname dlžníkov vplyv nemá.

16. Čo keď mi lekár nedá za ošetrenie doklad?

Je potrebné požiadať lekára o vystavenie dokladu na účel preplatenia výkonov v rámci benefitného produktu.