Založenie skupiny

Späť

Informácie o členoch, správcovi, rozložení skupiny a solidárnosti medzi nimi.

1. Ako môžem začať používať skupinovú Peňaženku zdravia MAXI?

Ak chcete byť správcom, pri vstupe do záložky Peňaženka zdravia si vyberiete button „Založiť skupinu a získať až 800 €“ a potvrdíte súhlas s podmienkami (všeobecné podmienky, súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie, že sa pravidelne podrobujete preventívnym prehliadkam a vediete zdravý životný štýl), zadáte číslo účtu, na ktorý chcete zasielať čerpané benefity, a pridáte ďalších 2 až 7 členov. Pridaným členom sa automaticky odošlú pozvánky na potvrdenie členstva. Nárok na čerpanie benefitov vzniká poisteným členom po potvrdení členstva minimálne 2 pozvanými poistencami.

Ak chcete byť členom, nájdite si skupinu ďalších 2 členov, kde si určíte svojho správcu, a nechajte sa pozvať do skupiny.

2. Dokedy si môžem vytvoriť skupinu v Peňaženke zdravia MAXI?

Skupinu v Peňaženke zdravia MAXI si môžete vytvoriť kedykoľvek. Treba však myslieť na to, že ak chcete podať žiadosť o úhradu finančného príspevku, je už potrebné mať vo svojej skupine 3 členov s nárokom (vrátane správcu). Skupina má dva druhy členov, a to člen s nárokom (poistenec, ktorý potvrdil členstvo a tvorí skupinu v počte minimálne 3 osôb s týmto statusom) a člen (osoba, ktorá zatiaľ nesplnila vyššie uvedené podmienky na vznik členstva s nárokom). Na podanie žiadosti máte 60 dní od absolvovania a úhrady zdravotnej starostlivosti. Odporúčame preto vytvoriť si skupinu čo najskôr.

3. Kto je správca? Čo bude robiť?

Správca je plnoletý poistenec VšZP, ktorý založil skupinu a pozýva do nej ďalších členov. Na základe ich následného súhlasu bude za všetkých členov podávať žiadosti na úhradu finančného príspevku. Správca bude zodpovedný aj za správne rozdelenie finančných príspevkov medzi členov na základe benefitov, o ktorých úhradu žiadal.

4. Ako sa stanem správcom?

Správca je prvý člen skupiny, ktorý pri vstupe do záložky Peňaženka zdravia začne vytvárať skupinu prostredníctvom buttonu „Založiť skupinu a získať až 800 € , potvrdí súhlas s podmienkami (všeobecné podmienky, súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a vedie zdravý životný štýl), zadá číslo účtu, na ktorý chce zasielať čerpané benefity, a pridá členov. Správca môže prostredníctvom  mobilnej aplikácie VšZP alebo ePobočky do skupiny pozvať 2 až 7 členov, nárok na čerpanie benefitov však vzniká, až keď skupina obsahuje minimálne 3 členov s nárokom.

5. Ako pridám člena? Aké údaje o ňom musím vedieť?

Správca v mobilnej aplikácii alebo ePobočke v záložke „Peňaženka zdravia“ po začatí vytvárania skupiny a po kliknutí na Pridať člena vyplní osobné údaje člena v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, mobilné telefónne číslo a email. Pozvánka sa zobrazí pozvanému členovi pri jeho vstupe do mobilnej aplikácie a ePobočky. Ak niekto nemá email, odporúčame zadať email správcu.

6. Pridá sa mi dieťa do skupiny automaticky?

Dieťa je do skupiny potrebné pridať bežným spôsobom, ako každého iného člena, v mobilnej aplikácii alebo ePobočke v záložke „Peňaženka zdravia MAXI“ po kliknutí na Pridať člena vyplní osobné údaje člena v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, mobilné telefónne číslo a email.

Ak ide o dieťa správcu, bude mu pri vytváraní skupiny ponúknutá možnosť vybrať si zo zoznamu detí, ktoré má pridané v mobilnej aplikácii alebo ePobočke.

7. Ako sa stanem členom?

Správca skupiny pridaním členov odošle pozvánky do mobilnej aplikácie a ePobočky. Každý pozvaný je členom skupiny, no pre potvrdenie členstva je potrebné potvrdiť na konte člena v mobilnej aplikácii alebo ePobočke súhlas s pozvánkou a s podmienkami (všeobecné podmienky, súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie, že sa pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a vedie zdravý životný štýl).

Každý člen vo veku od 18 rokov potvrdí svoje členstvo elektronicky cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku, za každého člena vo veku do 18 rokov potvrdzuje členstvo elektronicky cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku jeho zákonný zástupca a za každého člena vo veku od 18 rokov, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, potvrdzuje členstvo jeho zákonný zástupca.

8. Ako uvidím, že ma niekto pozval do skupiny?

Ak vás niekto pozval do svojej skupiny a máte aktívnu mobilnú aplikáciu, príde vám push notifikácia a email na mailovú adresu zadanú správcom pri vytváraní skupiny.

Pozvánka sa zobrazí pri vstupe do mobilnej aplikácie a ePobočky.

9. Keď si pridám do Peňaženky zdravia MAXI člena, ktorý nemá nainštalovanú mobilnú aplikáciu ani zriadenú ePobočku, dokedy musí potvrdiť súhlas, že bude členom?

Nie je určený časový limit, dokedy musí súhlas potvrdiť. Odporúčame však stiahnuť a aktivovať si mobilnú aplikáciu čím skôr, aby mohla skupina naplno využívať benefity Peňaženky zdravia MAXI.

10. Ako sa správca dozvie, že som potvrdil prijatie do skupiny?

Správcovi pri prijatí alebo odmietnutí pozvánky príde push notifikácia, ktorú uvidí v mobilnej aplikácii, alebo email, ak má zriadenú iba e-Pobočku.

11. Chcem niekoho pridať, ale ukazuje mi, že už je v inej skupine. Ako si ho pridám?

Peňaženka zdravia MAXI neumožňuje pridať do skupiny osobu, ktorá už je členom inej skupiny. Je možné byť členom iba jednej skupiny, nie je možné byť vo viacerých skupinách súčasne.

Správca môže upozorniť danú osobu, že je už pozvaná do inej skupiny. Ak ešte pozvánku nepotvrdila, členstvo môže odmietnuť a správca ho môže pridať do svojej skupiny.

Ak už pozvánku prijal, zo skupiny môže odísť iba pred podaním prvej žiadosti o čerpanie benefitu v skupine.

12. Môžem si pridať do skupiny v Peňaženke zdravia MAXI okrem rodiny a príbuzných aj napríklad dobrých známych?

Áno, môžete, platí pravidlo, čím viac máte členov, tým získate viac, až do výšky 800 € hodnoty Peňaženky zdravia MAXI. Najviac však môžete mať 8 členov vrátane správcu.

13. Peňaženka zdravia MAXI je založená na princípe solidarity. Čo to znamená?

Hlavnou myšlienkou Peňaženky zdravia MAXI je solidárnosť, ktorá je daná členstvom v skupine. Vďaka princípu solidarity môže jednotlivec získať vyššiu sumu a následne ju môže použiť na starostlivosť o vlastné zdravie. Ak sa v skupine využije možnosť solidárneho čerpania, môže byť až polovica (až 50€) použitá v prospech iného člena skupiny. Jednou z výhod Peňaženky zdravia MAXI je, že čím viac členov sa v nej nachádza tým vyššia suma môže byť použitá, v prospech iného člena, ktorý to aktuálne viac potrebuje (napr. na zubný strojček alebo na doplatky za lieky). Takto vedia pomôcť blízkej osobe. Zároveň zvyšné finančné prostriedky môžu použiť vo svoj prospech na čerpanie benefitu, ktorý im vyhovuje najviac. Do skupiny si môžete pridať kohokoľvek, s kým sa dohodnete. Nemusia to byť len rodinní príslušníci, ale môžu to byť aj osoby, ktoré nie sú v rodinnom vzťahu. Odporúčame, aby naši poistenci boli v skupine s ľuďmi, s ktorými si navzájom dôverujú.

14. Čo so staršími ľuďmi, ktorí nemajú mobil? Ako môžu využiť benefity Peňaženky zdravia MAXI?

Mysleli sme aj na starších poistencov. Každá skupina si určí svojho správcu skupiny, ktorý všetky úkony urobí za ostatných členov. Správca založí skupinu pridaním jednotlivých členov, ktorým sa automaticky zašle pozvánka. Pozvánku je možné potvrdiť po prihlásení do mobilnej aplikácie alebo cez internet v ePobočke v sekcii Peňaženka zdravia. Aby člen mohol pozvánku potvrdiť, musí mať aktivované elektronické služby VšZP. S ich aktiváciou môže v prípade potreby staršej osobe pomôcť správca alebo iný člen skupiny, prípadne sa môže obrátiť na našu pobočku. Starším osobám bez mobilného telefónu s prístupom na internet odporúčame využiť služby ePobočky.

15. Je to produkt iba pre poistencov?

Členmi skupiny v Peňaženke zdravia MAXI môžu byť aj tí, ktorí nie sú poistení vo VšZP, no nemajú nárok na finančný príspevok vo forme benefitov, a preto nie sú považovaní za člena s nárokom.

16. Keď chcem pridať do svojej skupiny osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, bude to možné?

Áno, bude to možné. Správca osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony pridá rovnakým spôsobom ako ostatných členov. Za každého člena, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, potvrdzuje členstvo v mobilnej aplikácii alebo ePobočke jeho zákonný zástupca (ktorý si ho pridá aj pod svoje konto v mobilnej aplikácii alebo ePobočke).

17. V roku 2023 som bol v skupine. Prečo ju teraz nevidím?

Skupinu vytvorenú v roku 2023 uvidíte v záložke Peňaženky zdravia na ľavej strane „2023“, kde uvidíte svoju Peňaženku zdravia, ktorá bola v tomto roku aktívna. Ak však jej správca už nie je poistencom VšZP alebo sa zmenil počet členov v skupine na nedostatočný, Vaša Peňaženka zdravia už nie je aktívnou v roku 2024. V prípade, že si chcete zvoliť nového správcu v Peňaženke zdravia s dostatočným počtom členov s nárokom, zašlite nám Vašu požiadavku cez kontaktný formulár kontaktný formulár.

Ak však Vaša pôvodná Peňaženka zdravia nemá už dostatočný počet členov pre jej ďalšie fungovanie v roku 2024, môžete si vytvoriť novú Peňaženku zdravia MAXI už od 3 členov s nárokom. O zmenách v skupine alebo prípadnom rozpustení skupiny ste boli informovaný push správou v mobilnej aplikácii a tiež mailom. 

18. Ak som už členom/správcom aktívnej skupiny, bude táto skupina pokračovať aj v roku 2024?

Rozhodnutie pokračovať v existujúcej skupine je výlučne na vás. Doteraz vytvorené skupiny pokračujú aj v roku 2024 v nezmenenej podobe aj v prípade, že počet členov s nárokom klesol na 3. Členstvo v skupine je možné ukončiť dobrovoľným odchodom člena alebo odchodom člena z vôle správcu skupiny. Je potrebné tak urobiť do času, kým v skupine nebude v roku 2024 podaná žiadosť o finančný príspevok. Následne môže člen čerpať finančné prostriedky z Peňaženky zdravia MINI alebo sa stať správcom či členom inej skupiny.

19. Kde nájdem presný zoznam poskytovaných benefitov v rámci Peňaženky zdravia?

Popis benefitov, podmienky ich čerpania, ako aj všeobecné podmienky Peňaženky zdravia MAXI nájdete na www.vszp.sk/penazenkazdravia, stručný popis benefitov a linku na všeobecné podmienky nájdete aj priamo v mobilnej aplikácii v časti Peňaženka zdravia po kliknutí na informačnú ikonku „i“.

20. Kedy môže skupina začať čerpať finančný príspevok z Peňaženky zdravia MAXI?

Podať žiadosť o finančný príspevok môže len skupina, v ktorej sú minimálne 3 členovia s nárokom. Skupina má dva druhy členov, a to člen s nárokom (poistenec, ktorý potvrdil členstvo a tvorí skupinu v počte 3 osôb s týmto statusom) a člen (osoba, ktorá zatiaľ nesplnila vyššie uvedené podmienky na vznik členstva s nárokom).

21. . Akým spôsobom je možné zdieľať 50 % sumy medzi členmi v skupine? Je potrebné na to vyvinúť nejakú konkrétnu aktivitu?

Súhlas so zdieľaním 50 % sumy medzi členmi v skupine dáva člen pri vytváraní skupiny, preto pre zdieľanie nie je potrebné vyvíjať žiadnu ďalšiu aktivitu.

22. Má na to právo len správca skupiny alebo kto o tom rozhoduje?

Peňaženka zdravia MAXI je založená na princípe solidarity. Člen pri vstupe do skupiny dáva súhlas správcovi, že je oprávnený konať v jeho mene a je zástupcom všetkých členov.

23. Zdieľanú sumu je možné využiť na akýkoľvek benefit?

Áno, na všetky benefity v Peňaženke zdravia MAXI, na ktoré má člen nárok.

24. V prípade, že člen už určitú časť svojej sumy minul a má k dispozícii napríklad už len 70 €, môže zdieľať 50 % len z tejto sumy alebo môže zdieľať celých 50 €?

Môže zdieľať svoju časť, čiže 50 €.

25. Môže si moje neplnoleté dieťa pridať do skupiny niekto iný, keď mu to odsúhlasím cez mobilnú aplikáciu alebo cez ePobočku (pokiaľ nie je zatiaľ v žiadnej skupine)?

Áno, podmienkou je, aby účasť v inej skupine schválil zákonný zástupca dieťaťa cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku. Informáciu, v akej skupine sa dieťa nachádza, uvidí zákonný zástupca vo svojej mobilnej aplikácii.

26. Môžem sa stať členom Peňaženky zdravia MAXI ako fyzická osoba, ak som ako FO – podnikateľ, teda SZČO, dlžníkom a ručím celým svojím majetkom fyzickej osoby?

Členom sa môžete stať, ale ak v čase čerpania benefitu alebo úhrady finančného príspevku nebudete mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť (s výnimkou splnenia podmienok v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), tak dôjde k ukončeniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bez úhrady.