Úhrada benefitu

Späť

Kedy a na aký účet mi príde úhrada? Čo robiť, ak bola žiadosť ukončená bez úhrady?

1. Ako si do Peňaženky zdravia MINI vložím číslo účtu?

Číslo účtu vkladáte hneď po vstupe do Peňaženky zdravia MINI po vyjadrení potrebných súhlasov. Účet je v prípade potreby možné počas roka zmeniť.

2. Môžem zmeniť číslo účtu?

Áno, kedykoľvek počas roka môžete zmeniť číslo účtu, ktoré ste zadali.

3. Pošlete mi peniaze aj na zahraničný účet?

Finančné príspevky z benefitného produktu Peňaženka zdravia MINI je možné zaslať iba na účty registrované na Slovensku.

4. Kedy mi uhradíte benefit?

Príspevky na zdravotné benefity uhrádzame priebežne počas roka, ak sú splnené všetky podmienky pre úhradu.

Žiadosti podané od 1. januára do 30. júna daného roka budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 30. septembru najneskôr do 31. októbra daného roka.
Žiadosti podané od 1. júla do 31. decembra daného roka budú uhradené podľa stavu splnenia podmienok používania k 31. marcu najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka.

5. Môžem podať žiadosť, aj keď žiadam o benefit v sume vyššej, ako je suma, na ktorú mám nárok?

Žiadosť podať môžete, no po splnení podmienok ju uhradíme iba vo výške sumy, na ktorú máte nárok.

6. Prečo ste mi benefit ešte neuhradili?

Žiadosti majú 4 stavy: evidovaná, rozpracovaná, schválená, ukončená.

Ak je žiadosť vedená v stave schválená, môžete očakávať pripísanie finančných prostriedkov na Váš účet v už krátkej dobe.

Ak je žiadosť v stave evidovaná resp. rozpracovaná, ešte čakáme na overenie informácií zadaných v žiadosti, aby sme mohli žiadosť schváliť a následne uhradiť. Pre relevantnosť údajov žiadosti je potrebné ich porovnanie s informáciami od lekárov a lekární.

Ak je žiadosť v stave ukončená, nesplnili ste podmienky na čerpanie daného benefitu a na Váš email a mobilný telefón sme zaslali správu s uvedením detailu, ktoré podmienky ste nesplnili.

7. Akou formou sa dozviem o stave mojej žiadosti o finančný príspevok ?

Informácie o stave žiadosti vidí poistenec v mobilnej aplikácii alebo ePobočke, v časti „Žiadosti a reklamácie/Moje žiadosti“ – „Stav žiadosti“, „Detail žiadosti“.

O schválení resp. ukončení žiadosti bude poistenec informovaný push správou ako aj mailovou notifikáciou.

8. Žiadosť ste mi ukončili bez úhrady, čo mám robiť? Ako zistím dôvod?

Dôvod ukončenia žiadosti bez úhrady benefitu bude uvedený v mailovej notifikácii o ukončení žiadosti ako aj v aplikácii či v ePobočke v časti Žiadosti a reklamácie/Moje žiadosti a reklamácie – Stav žiadosti. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím môžete vytvoriť v mobilnej aplikácii reklamáciu v menu aplikácie v sekcii Moje zdravie alebo napísať nám v sekcii Kontakty, kontaktovať naše call centrum na telefónnom čísle 0850 003 003, alebo navštíviť niektorú z našich pobočiek.

9. Môžem podať viac žiadostí na jeden doklad?

Viac žiadostí s rovnakým dokladom môžete podať iba v prípade, ak je na doklade o úhrade informácia o rôznych druhoch zdravotnej starostlivosti alebo informácia o absolvovaní zdravotnej starostlivosti viacerými členmi skupiny. Žiadosť musí byť podaná individuálne na druh žiadaného benefitu.

10. Žiadosť ste mi ukončili bez úhrady. Môžem ju podať znova?

Ak boli dodatočne splnené podmienky čerpania benefitu, je možné žiadosť znova podať. Aj opakovanú žiadosť je však možné podať len do 60 dní od úhrady zdravotnej starostlivosti, ktorej sa benefit týka.

11. Budem musieť vrátiť príspevok, ak v nasledujúcom roku zmením poisťovňu?

Nie, našim poistencom musíte byť v čase absolvovania a úhrady zdravotnej starostlivosti. Už vyplatené príspevky v tomto prípade nie ste povinný vrátiť.